تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - عواقب اخروی زناكاران در عالم برزخ
تاریخ : چهارشنبه 14 تیر 1391 | 03:55 ق.ظ | نویسنده : صادق

عواقب اخروی زناكاران در عالم برزخ

قـال النـبـى صـلى الله عـلیـه و آله : ان لاهل النار صرخة من نتن فروج الزناة فایاكم و النرنا فیه ست خصال ثلاث فى الدنیا و ثلاث فى الآخرة فاما التى فـى الدنیا فانه یذهب بهاء الوجه و یورث الفقر و ینقص العـمـر و امـا التـى فـى الآخـرة یـوجـب سـخـط الله وسـوء الحـسـاب و عـظـم العـذاب ان الزنـاة یـاتـون یـوم القـیـمـة تشعل فروجهم نارا یعرفون بنتن فروجهم .

پیغمبر صلى الله علیه و آله فرمود: به درستى كه براى اهل آتش ناله و فریادى هست از بوى گند فرجهاى زناكاران ، پس حذر كنید و دورى نمایید از زنا. پس به درستى كه در آن شش خصلت است كه عقوبت این گناه است سه چیز در دنیا و سـه چـیـز در آخـرت . امـا آنـچـه در دنـیـا اسـت اول ایـنـكـه : نـور صورت را مى برد. دوم اینكه : سبب فقر مـى شـود. سـوم آنكه : عمر زانى كوتاه مى شود. و اما آنچه در آخرت است اول اینكه : سبب غضب حق تعالى مى گردد. دوم ایـنـكـه : سـبـب سـختى محاسبه قیامت مى گردد. سوم اینكه : عـذاب سـخت براى آن هست . به درستى كه روز قیامت زانیان مـى آیـند در حالى كه آتش از فرجهاى آنها شعله مى كشد. و به بوى بد و گند فرجهایشان شناخته مى شوند.

قـیـل قـالت المـعـتزلة فى مجلس الرضا علیه السلام ان اعـظـم الكـبـائر القـتـل لقـوله تـعـالى : و مـن یـقـتـل مـومـنـا مـتـعـمـدا فـجـزاؤ ه جـهـنم خالدا(224) الآیه و قـال الرضـا عـلیـه السـلام : اعـظـم مـن القـتـل عـنـدى اثـمـا و اقـبـح مـنـه بـلاء الزنـا لان القـاتـل لم یـفـسـد بـضـرب المقتول غیره و لا بعده فسادا و الزانـى قـد اقـسـد النـسـل الى یـوم القـیـمـة و احـل المـحـارم . فـلم یـبـق فـقـیـه الا قبل یدیه و اقربما قاله .
گـفـته شده كه : جماعت معتزله كه یكى از فرق اسلام هستند(فرقه ی گمراه و فاسد)در مجلسى كه حضرت علیه السلام تشریف داشتند راجع به بـزرگـتـریـن گـنـاهـان در اسـلام مذاكره نمودند. پس همگى اتـفـاق كـردند كه قتل و كشتن شخص مؤ من بزرگترین گناه اسـت ، چـون خـدا مـى فـرماید: كسى كه مؤ منى را عمدا بكشد جزاى او جهنم است همیشه ...
حـضـرت رضـا عـلیـه السـلام فـرمـود آنـچـه گـنـاهـش از قـتـل نـزد مـن بـیـشـتر است و بلاى آن قبیح تر است زناست ؛ بـراى ایـنـكـه قـاتل با كشتن مقتول فسادى به غیر كشتن او انـجام نمى دهد و بعد از كشتن او دیگر فسادى بر آن نیست . و زانـى نـسـل را تـا روز قـیـامـت فـاسـد و تـبـاه مـى كـنـد و حـرامـهـایـى را حـلال مى كند پس فقیهى در مجلس نماند مگر ایـنـكـه دسـت مـبـارك آن حـضـرت را بـوسـیـد و بـه درسـتى فرمایش آن حضرت اقرار كرد.
و قـال صـلى الله عـلیـه و آله : اذا كـانت فیكم خمس رمیتم بـخـمس اذا اكلتم الربا رمیتم بالخسف و اذا ظهر فیكم الزنا اخـذتـم بـالمـوت و اذا جـارت الحكام ماتت البهائم و اذا اظلم اهل الملة ذهبت الدولة و اذا تركتم السنة ظهرت البدعة .
پـیـغـمـبـر صـلى الله علیه و آله فرمود: زمانى كه در شما پـنـج خـصـلت ظاهر شود به پنج بلا گرفتار خواهید شد: وقـتـى ربـا خـوارى را پـیـشـه خـود سـاخـتـیـد بـه نـقـص امـوال مـبـتـلا مـى شـوید وقتى در میان شما زنا ظاهر شد به مـرگ ناگهانى مبتلا مى شوید وقتى حاكمان ظلم كردند به مردن حیوانات مبتلا مى شوید وقتى ملتى ظلم كردند دولت و قـدرت آنـهـا از دسـت مـى رود و دشمن بر آنها مسلط مى شود. وقتى سنتهاى دینى را ترك كردید بدعتها ظاهر مى گردد.
و قال صلى الله علیه و آله : ما نقض قوم عهدهم الا سلط عـلیـهـم عـدوهـم و مـا جـارقـوم الا كـثـر القـتـل بـیـنـهـم و ما منع قوم الزكوة الا حبس القطر عنهم و لا ظـهـرت فـیـهـم الفاحشة الا فشافیهم الموت و ما یخسر قوم المكیال و المیزان الا اخذوا بالسنین .
پـیـغـمبر اكرم صلى الله علیه و آله فرمود: هیچ مردمى عهد شكن نشدند مگر اینكه دشمن آنها بر آنها مسلط گردید و هیچ قـومـى ظلم نكردند مگر اینكه كشتار در بین آنها زیاد شد. و هـیـچ قومى از پرداخت زكات امتناع نكردند مگر اینكه از آمدن باران ممنوع شدند.
و در ما بین آنها عمل عفت و فحشاء ظاهر نشد مگر اینكه در میان آنـهـا مرگ مفاجات شیوع پیدا كرد. و هیچ قومى كم فروشى نكردند مگر اینكه به خشكسالى مبتلا شدند.
و قـال صـلى الله عـلیـه و آله : اذا عـمـلت امتى خمس عشر خـصـلة حـل بـهـم البلاء اذا كان الفى ء دولا و الامانة مغنما و الصـدقـة مـغـرمـا و اطـاع الرجـل امـراءتـه و عصى امه و بر صدیقه و جفا اءباه و ارتفعت الا صوات فى المساجد و اكرم الرجل مخافة شره و كان زعیم القوم ارذلهم ولبسوا الحریر و اتـخـذوا المـغـنـیـات و شـربـوا المـخـمـور و اكـثـروا الزنا فـارتـقـبوا عند ذلك ریحا حمراء و خسفا اومسخا او ظهر العدو علیكم ثم لا تنصرون .
پـیـغـمـبر صلى الله علیه و آله فرمود: هر گاه امت من داراى پـانـزده خـصـلت شـدنـد و بـه آن عـمـل كـردند بلا بر آنها نازل خواهد شد: 1ـ وقتى كه غنیمت جـنگى را دولت شخصى خود كردند. 2ـ امانت را غنیمت شمرده و تصرف كردند. 3ـ صدقه دادن را براى خود ضرر حساب كـردنـد. 4ـ از زنـان اطـاعـت و مـادران را نـافـرمـانـى و اذیـت كـردنـد. 5ـ بـه رفـیـقـان نـیـكـى و پدران را اذیت كردند 6ـ صـداهـا را در مـسـجـد در غیر از اذان بلند كردند 7ـ از ترس شـر اشـخـاص آنـهـا را گـرامـى و مـحـتـرم داشـتند. 8ـ افراد رذل و پـسـت در مـیـان مـردم رئیـس و زعـیـم باشند. 9ـ لباس حـریـر و ابـرایشم پوشیدند 10ـ زنهاى خواننده در مجالس عـمـومـى و خـصـوصـى آوردنـد. 11ـ شـرب خـمر كردند 12ـ عـمـل مـنـافـى عـفـت در مـیـان آنـهـا شـایع گردید. پس در این حال انتظار داشته باشند باد سرخ یا زمین شكافته شدن و آنـهـا را فـرو بـردن یـا مـسـخ شدن و از صورت آدمى خارج شـدن یـا دشـمـن بـر آنـهـا غـلبـه كردن و از هیچ جانب یارى نشدن .
ترجمه ارشادالقلوب دیلمى باب هفدهم