تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - ازدواج موقت یك ضرورت اجتماعى
تاریخ : دوشنبه 22 خرداد 1391 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : صادق
ازدواج موقت یك ضرورت اجتماعى
این یك قانون كلى و عمومى است كه اگر به غرایز طبیعى انسان به صورت
صـحـیحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها متوجه طرق انحرافى خواهد شد، زیرا این حقیقت قابل انكار نیست كه غرائز طبیعى را نمى توان از بین برد، و فرضا هم بتوانیم از بـیـن بـبـریـم ، چنین اقدامى عاقلانه نیست زیرا این كار یك نوع مبارزه با قانون آفرینش است .
بـنـابـر ایـن راه صـحـیـح آن اسـت كـه آنـهـا را از طـریـق مـعـقولى اشباع و از آنها در مسیر سازندگى بهره بردارى كنیم .
ایـن مـوضـوع را نـیـز نمى توان انكار كرد كه غریزه جنسى یكى از نیرومندترین غرایز انـسـانـى اسـت ، تـا آنـجـا كـه پـاره اى از روانـكـاوان آن را تـنـهـا غـریـزه اصیل انسان مى دانند و تمام غرایز دیگر را به آن باز مى گردانند.
اكنون این سؤ ال پیش مى آید كه در بسیارى از شرایط و محیطها، افراد فراوانى در سنین خـاصـى قـادر بـه ازدواج دایـم نـیـسـتـنـد، یـا افـراد مـتـاءهـل در مسافرتهاى طولانى و یا ماءموریتها با مشكل عدم ارضاى غریزه جنسى روبرو مى شوند.
ایـن مـوضـوع مـخـصـوصـا در عـصـر مـا كـه سـن ازدواج بـر اثـر طـولانـى شـدن دوره تحصیل و مسایل پیچیده اجتماعى بالا رفته ، و كمتر جوانى مى تواند در سنین پائین یعنى در داغـتـریـن دوران غـریـزه جـنـسـى اقـدام بـه ازدواج كـنـد، شكل حادترى به خود گرفته است .
با این وضع چه باید كرد؟
آیا باید مردم را به سركوب كردن این غریزه (همانند رهبانها و راهبه ها) تشویق نمود؟
یا اینكه آنها را در برابر بى بندوبارى جنسى آزاد گذاشت ، و همان صحنه هاى زننده و ننگین كنونى را مجاز دانست ؟
و یا اینكه راه سومى را در پیش بگیریم كه نه مشكلات ازدواج دایم را به بار آورد و نه آن بى بندوبارى جنسى را؟
خـلاصـه ایـنـكـه ((ازدواج دائم )) نـه در گـذشته و نه در امروز به تنهایى جوابگوى نیازمندیهاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نیست ، و ما بر سر دو راهى قرار داریم یا باید فـحـشـاء را مـجـاز بدانیم (همانطور كه دنیاى مادى امروز عملا بر آن صحه گذارده و آنرا بـه رسـمـیت شناخته )، و یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم ، معلوم نیست آنها كه با ازدواج مـوقـت و فـحـشـاء مـخـالفـنـد چـه جـوابـى بـراى ایـن سـؤ ال فكر كرده اند؟!
طـرح ازدواج مـوقـت ، نـه شـرایـط سـنـگـیـن ازدواج دایـم را دارد كـه بـا عدم تمكن مالى یا اشتغالات تحصیلى و مانند آن نسازد و نه زیانهاى فجایع جنسى و فحشاء را در بر دارد.