تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - ازدواج موقت در اسلام
تاریخ : دوشنبه 22 خرداد 1391 | 08:52 ق.ظ | نویسنده : صادق
ازدواج موقت در اسلام
1 - قرائنى كه در آیه 24 سوره نساء وجود دارد دلالت آن را بر ازدواج موقت تاءكید مى كند.
2 - ازدواج موقت در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله ) بوده و بعدا نسخ نشده است .
3 - ضرورت اجتماعى این نوع ازدواج .
4 - پاسخ به پاره اى از اشكالات .
درباره قسمت اول باید توجه داشت كه :
اولا: كلمه ((متعه )) كه ((استمتعتم )) از آن گرفته شده است در اسلام به معنى
ازدواج مـوقـت اسـت ، و بـه اصـطلاح در این باره حقیقت شرعیه مى باشد، گواه بر آن این اسـت كـه این كلمه (متعه ) با همین معنى در روایات پیامبر (صلى الله علیه وآله ) و كلمات صحابه مكرر به كار برده شده است .
ثـانـیـا: اگـر ایـن كـلمـه بـه مـعنى مزبور نباشد باید به معنى لغوى آن یعنى ((بهره گـیـرى )) تـفـسـیـر شـود در نـتـیجه معنى آیه چنین خواهد شد: ((اگر از زنان دایم بهره گـرفـتـیـد مـهـر آنها را بپردازید)). در حالى كه مى دانیم پرداختن مهر مشروط به بهره گـیـرى از زنـان نـیـسـت بـلكـه تـمـام مـهـر بـنـا بـر مـشـهـور یـا حداقل نیمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم ، واجب مى شود.
ثـالثـا: بـزرگـان ((اصحاب )) و ((تابعین )) مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسـلام و ابن ابى كعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سـدى و گـروه زیـادى از مـفـسـران اهـل تـسـنـن و تـمـام مـفـسـران اهـل بـیـت (عـلیـهم السلام ) همگى از آیه فوق ، حكم ازدواج موقت را فهمیده اند تا آنجا كه فـخـر رازى بـا تـمـام شـهـرتـى كـه در مـوضـوع اشـكـال تـراشـى در مـسـائل مربوط به شیعه دارد بعد از بحث مشروحى درباره آیه مى گوید: ما بحث نداریم كـه از آیـه فـوق حـكـم جـواز متعه استفاده مى شود بلكه ما مى گوییم حكم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است .
رابـعـا: ائمـه اهل بیت علیهم السلام كه به اسرار وحى از همه آگاهتر بودند، متفقا آیه را بـه هـمـیـن مـعـنـى تـفـسـیـر فـرمـوده انـد، و روایـات فـراوانـى در ایـن زمـیـنـه نقل شده از جمله :
از امـام صـادق (عـلیـه السـلام ) نـقـل شـده اسـت كـه فـرمـود: ((المـتـعـة نـزل بـهـا القـرآن و جـرت بـهـا السـنـة مـن رسـول الله ؛ حـكـم مـتـعـه در قـرآن نازل شده و سنت پیغمبر (صلى الله علیه وآله ) بر طبق
آن جارى گردیده است )).
و از امـام بـاقـر (عـلیـه السـلام ) نـقـل شـده كـه در پـاسـخ سـؤ ال ابو بصیر راجع به متعه فرمود: ((نزلت فى القرآن فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجـورهـن فـریـضة ..))؛ ((قرآن مجید در این باره سخن گفته آنجا كه مى فرماید: ((فما استمتعتم ...)).
و نـیـز از امـام بـاقر (علیه السلام ) نیز نقل شده كه در پاسخ شخصى بنام عبدالله بن عـمـیـر لیـثـى در مـورد مـتـعـه فـرمـود: ((احـلهـا الله فـى كتابه و على لسان نبیه فهى حـلال الى یـوم القـیـامـة ؛ خـداونـد آن را در قـرآن و بـر زبـان پـیـامـبـرش حلال كرده است و آن تا روز قیامت حلال مى باشد)).