تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - تفاوت ازدواج موقت با زنا از زبان آیت الله مکارم شیرازی
تاریخ : دوشنبه 22 خرداد 1391 | 08:42 ق.ظ | نویسنده : صادق
ایرادهایى كه بر ازدواج موقت مى شود
منتها در اینجا اشكالاتى مى شود كه باید بطور فشرده به آنها پاسخ گفت :
1 - گـاهـى مـى گـویـنـد چـه تـفـاوتـى مـیـان ازدواج مـوقـت و فـحـشـاء وجـود دارد؟ هـر دو ((خـودفروشى )) در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقیقت این نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشاء و آلودگیهاى جنسى ! تنها تفاوت آن دو در ذكر دو جمله ساده یعنى اجراى صیغه است .
پـاسـخ : آنـهـا كه چنین مى گویند گویا اصلا از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند، زیرا ازدواج مـوقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود بلكه مقرراتى همانند ازدواج دایم دارد، یـعـنـى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت ، منحصرا در اختیار این مرد باید باشد، و به هـنـگـامـى كـه مـدت پـایـان یـافـت بـایـد عـده نـگـاه دارد، یـعـنـى حداقل چهل و پنج روز باید از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص دیگرى خوددارى كند، تـا اگـر از مـرد اول بـاردار شـده وضـع او روشـن گـردد، حـتـى اگـر بـا وسایل جلوگیرى اقدام به جلوگیرى از انعقاد نطفه كرده باز هم رعایت این مدت واجب است ، و اگر از
او صـاحـب فرزندى شد باید همانند فرزند ازدواج دایم مورد حمایت او قرار گیرد و تمام احكام فرزند بر او جارى خواهد شد. در حالى كه در فحشاء هیچ یك از این شرایط و قیود وجود ندارد. آیا این دو را با یكدیگر هرگز مى توان مقایسه نمود؟
البـتـه ازدواج مـوقـت از نـظـر مساءله ارث (در میان زن و شوهر) و نفقه و پاره اى از احكام دیگر تفاوتهائى با ازدواج دایم دارد ولى این تفاوتها هرگز آن را در ردیف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شكلى از ازدواج است با مقررات ازدواج .
2 - ((ازدواج مـوقـت )) سـبـب مـى شـود كـه بـعـضـى از افـراد هوسباز از این قانون سوء اسـتـفـاده كـرده و هـر نـوع فـحشاء را در پشت این پرده انجام دهند تا آنجا كه افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصیت از آن ابا دارند.
پـاسخ : سوء استفاده از كدام قانون در دنیا نشده است ؟ آیا باید جلو یك قانون فطرى و ضـرورت اجـتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت ؟ یا باید جلو سوء استفاده كنندگان را بگیریم ؟
اگـر فـرضـا عـده اى از زیـارت خـانـه خـدا سـوء اسـتـفاده كردند و در این سفر اقدام به فـروش مـواد مـخـدر كـردنـد آیـا بـایـد جـلو مـردم را از شـركـت در این كنگره عظیم اسلامى بگیریم یا جلو سوء استفاده كنندگان را؟!
و اگـر مـلاحـظـه مـى كـنـیـم كـه امـروز افراد محترم از این قانون اسلامى كراهت دارند، عیب قانون نیست ، بلكه عیب عمل كنندگان به قانون ، و یا صحیحتر، سوء استفاده كنندگان از آن اسـت ، اگـر در جـامـعـه امـروز هم ازدواج موقت به صورت سالم در آید و حكومت اسلامى تـحـت ضـوابـط و مـقـررات خـاص ، این موضوع را به طور صحیح پیاده كند هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به
هنگام ضرورتهاى اجتماعى ) از آن كراهت نخواهند داشت .
3 - مـى گـویـنـد ازدواج مـوقـت سـبـب مـى شـود كه افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع تحویل به جامعه داده شود.
پـاسخ : از آنچه گفتیم جواب این ایراد كاملا روشن شد، زیرا فرزندان نامشروع از نظر قـانـونـى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى كه فرزندان ازدواج موقت كمترین و كوچكترین تفاوتى با فرزندان ازدواج دایم حتى در میراث و سایر حقوق اجتماعى ندارند و گویا عدم توجه به این حقیقت سرچشمه اشكال فوق شده است .